IMG_20180605_181002_423

کندی تویز مدل مینیون زبان دراز (بانقل ) دارای استند