IMG_20180628_133639_104

اسمارتیز (درشت) کریستالی مستطیل